Stadgar

SOVIO-SOVELIUS SLÄKTFÖRENING r.f:s STADGAR.

Ändringar i dessa stadgar har godkänts vid det extraordinarie släktmötet den 7.6. 2014 Föreningsregistret har godkänt stadgeändringarna och registrerat dem med registernummer 181.890 den 03.12.2015

1§ Namn och hemort

Föreningens namn är SOVIO–SOVELIUS-SUVUN SUKUYHDISTYS RY, dess hemort Brahestad och dess verksamhetsområde hela landet. Kontaktspråken är finska, svenska och engelska

2 § Föreningens syfte

Föreningens syfte är att befrämja känslan av samhörighet bland medlemmarna, upprätthålla kontakter mellan släktingarna, forska i släktens olika skeden och historia samt vårda släkttraditionerna.

3 § Föreningens verksamhetsformer

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att anordna släktmöten och övriga gemensamma tillställningar samt genom att befrämja grundandet av lokala klubbar, samla in och arkivera information om släkten och förmedla de insamlade resultaten till medlemmarnas kännedom, genom att idka publikationsverksamhet som befrämjar släktföreningens syften samt kontinuerligt upprätthålla ett register över släktens medlemmar. Släktföreningen upprätthåller föreningens internet-sidor och publicerar årligen en bulletin, som utsänds till föreningens medlemmar antingen per post eller i digital form. Släktföreningen kan som stöd för sin verksamhet mottaga testamenterad eller donerad egendom, grunda fonder samt med vederbörligt tillstånd ordna penninginsamlingar och lotterier.

4 § Medlemmar

En person som fyllt 18 år och som antingen på fädernet eller mödernet tillhör släkten, eller som är make/maka till en sådan kan godkännas som ordinarie medlem i släktföreningen.
Som understödsmedlem kan godkännas en privat person eller ett juridiskt samfund, som vill understöda föreningens ändamål och verksamhet.

En person under 18 år som är barn till en föreningsmedlem, samt studerande som inte fyllt 30 år kan ansluta sig som ungdomsmedlem. En ungdomsmedlem betalar ingen medlemsavgift och hon/han saknar rösträtt vid släktmötet. En ungdomsmedlem kan bli ordinarie medlem utan ansökan genom att till släktföreningens styrelse anmäla sig som ordinarie medlem.

Makar som bor i samma hushåll kan ansluta sig till föreningen som familjemedlemmar. De behöver inte betala medlemsavgift. En familjemedlem har inte rösträtt vid släktmöten. Familjemedlemmar kan bli ordinarie medlemmar genom att till föreningens styrelse anmäla sig som ordinarie medlem.

Släktföreningens styrelse godkänner ordinarie medlemmar, understödsmedlemmar, familjemedlemmar samt ungdomsmedlemmar på basen av ansökan.

En person som märkbart befrämjat och stött släktföreningens verksamhet kan på basen av styrelsens förslag vid släktmötet utses till hedersordförande eller hedersmedlem på livstid.

Hedersordföranden och hedersmedlemmen är befriad från att betala medlemsavgift.

Medlem, som vill utträda ur föreningen, bör göra en skriftlig anmälan om detta till föreningens styrelse eller till dess ordförande eller muntligen anmäla om detta vid släktmötet och där få det protokollfört.

Styrelsen kan utesluta en medlem från föreningen, om medlemmen två år i följd låtit bli att betala en medlemsavgift som förfallit eller på annat sätt låtit bli att uppfylla de förpliktelser som hon/han vid anslutningen till föreningen förbundit sig till eller med sitt förfarande i föreningen eller utanför den betydligt skadat föreningen eller om hon/han inte längre uppfyller de i lagen eller i föreningens stadgar nämnda villkoren för medlemskap.

5 § Medlemsavgifter

En ordinarie medlem och en understödsmedlem i föreningen betalar en medlemsavgift som fastställts av släktmötet. Om man konstaterat att en medlems betalningsförmåga på grund av ålder, sjukdom eller annan orsak som inverkar på betalningsförmågan försämrats kan styrelsen befria henne/honom från att betala medlemsavgift.

6 § Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som väljs vid ett ordinarie släktmöte och vars mandattid är tre (3) år. Styrelsen består av en ordförande och tre (3) ordinarie medlemmar samt två (2) suppleanter. Styrelsen väljer bland sina medlemmar en viceordförande och övriga möjliga funktionärer, av vilka sekreteraren och kassören inte behöver vara styrelsemedlemmar. Styrelsen har rätt att bland sina medlemmar eller bland släktföreningens övriga medlemmar tillsätta under sig lydande kommittéer och tillkalla utomstående experter för specialuppdrag. När styrelsen tillsätter en kommitté utnämner den på samma gång en sammankallare för kommittén. Styrelsen skall upprätthålla ett medlemsregister över släktföreningens medlemmar.

7 § Styrelsemöten och beslutförhet

Styrelsen sammankallas vid behov av ordföranden eller viceordföranden eller om minst två av styrelsens medlemmar så kräver. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller viceordföranden samt två övriga medlemmar är närvarande. Besluten fattas med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst. Vid val avgörs saken dock genom lottdragning.

Styrelsen skall vid sina möten föra beslutsprotokoll. Ett styrelsemöte kan hållas antingen så att deltagarna är personligen närvarande eller så att en del eller alla deltagarna deltar på distans med tillhjälp av elektroniska medier, såsom telefon, internet eller e-post.

Vid styrelsemöten har en representant för föreningens gravvårdskommitté närvaro- och yttranderätt.

Mötets sammankallare ansvarar för att en representant för gravvårdskommittén kallas till mötet.

8 § Tecknande av föreningens namn

Rätten att teckna föreningens namn har styrelsens ordförande ensam eller viceordförande tillsammans med en styrelsemedlem.

9 § Föreningens gravvårdskommitté

Föreningen har en gravvårdskommitté , vars ordförande och tre medlemmar väljs vid det ordinarie släktmötet för tre år åt gången. Kommittén skall till släktföreningen sammanställa årsberättelser samt förslag till verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. Kommitténs bokslut behandlas i samband med föreningens bokslut.

10 § Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Föreningens bokslut görs upp och verksamhetsgranskning utförs skilt för varje kalenderår.

Boksluten med tillhörande dokument och styrelsens årsberättelser bör överlåtas till verksamhetsgranskarna för granskning senast under februari månad följande år.

Verksamhetsgranskarna skall ge sitt skriftliga utlåtande om granskningen av bokföringen och
föreningens förvaltning senast under följande mars månad.

Föreningens verksamhetsgranskare granskar också gravvårdskommitténs räkenskaper och
förvaltning samt ger sitt utlåtande om dem.

11 § Föreningens möten

Föreningens ordinarie släktmöte sammankallas av styrelsen och hålls vart tredje år på av styrelsen bestämd plats och datum. Släktmötet sammankallas med en möteskallelse, som utsänds till medlemmarna minst två(2) månader före mötet per post, E-post och publiceras som meddelande på släktens internet-sida .

Extraordinarie släktmöte anordnas när släktmötet så besluter eller när styrelsen anser det finnas skäl för det eller när minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen av styrelsen begär att ett möte skall hållas för att behandla ett specifikt, angivet ärende. Mötet måste anordnas utan fördröjning efter att en begäran om ett sådant möte tillställts styrelsen. Vid släktmötet har varje närvarande ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem lika rösträtt. Som mötesbeslut antecknas den åsikt för vilken de flesta rösterna givits, om inte ärendet i fråga är av den natur att det enligt stadgarna förutsätter en kvalificerad majoritet. Om rösterna faller jämt vinner den åsikt som ordföranden har röstat för. Om rösterna faller jämt vid val avgör lotten.

En familjemedlem har närvaro-och yttranderätt vid mötet. Ungdomsmedlemmar har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Mötet kan bevilja en släkting, som inte är medlem i föreningen, närvaro- och yttranderätt

12 § Ordinarie släktmöte

Vid ett ordinarie släktmöte behandlas följande ärenden

 • Mötet öppnas

 • Val av ordförande, sekreterare, två protokollgranskare och tre rösträknare

 • Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet

 • Fastställandet av mötets agenda

 • Den gångna treårsperiodens bokslut och redovisningar, samt årsberättelser och verksamhetsgranskarnas utlåtanden presenteras

 • Beslut fattas om fastställandet av boksluten och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och övriga ansvarsskyldiga

 • Verksamhetsplanen, budgeten och storleken av den årliga medlemsavgiften för den
  kommande treårsperioden fastställs.

 • Val av styrelseordförande, styrelsemedlemmar och suppleanter.

 • Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dem.

 • Gravvårdskommitténs bokslut, årsberättelser och verksamhetsgranskarnas utlåtanden för den gångna treårsperioden presenteras.

 • Beslut fattas om fastställandet av gravvårdskommitténs bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till de ansvarsskyldiga

 • Gravvårdskommitténs verksamhetsplan och budget för den kommande treårsperioden fastställs.

 • Val av gravvårdskommitténs fyra medlemmar.

 •  Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas.

Därtill kan man vid släktmötet utse kontaktpersoner för de olika släktgrenarna. Samtidigt fattas
också beslut om kontaktpersonernas uppgifter.

Om en föreningsmedlem önskar få ett ärende till behandling vid släktmötet bör han/hon skriftligen
meddela därom till styrelsen i så god tid att ärendet kan medtas i möteskallelsen.

Styrelsemedlemmarnas, verksamhetsgranskarnas samt medlemmarnas i gravvårdskommittén
verksamhetsperiod är perioden mellan de ordinarie släktmötena.

13 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Ett beslut att ändra stadgarna förutsätter att minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna understöder förslaget.

Ett beslut att upplösa släktföreningen kräver tre fjärdedelars (3/4) majoritet av rösterna vid två på varandra följande möten, som hålls med minst två månaders mellanrum. Om släktföreningen upplöses bör man vid det sista släktmötet besluta om hur föreningens egendom används på ett sätt som gagnar föreningens ändamål. Släktföreningens arkiv bör överlämnas till ett offentligt arkiv eller museum som finns i närheten av föreningens hemort.

Uppnådda medlemsförmåner består.

14 § Tillämpningen av bestämmelserna i föreningslagen

I övrigt tillämpas gällande föreningslag.

Ovannämnda översättning av stadgarna är inofficiell.

Sovio-Sovelius Föreningens hemsida