Säännöt

SOVIO-SOVELIUS-SUVUN SUKUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 

Nämä säännöt on hyväksytty ylimääräisessä sukuyhdistyksen kokouksessa 7.6.2014.

Rekisterinumero 181.890 Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin, sääntömuutos. Rekisteröity 03.12.2015

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SOVIO-SOVELIUS-SUVUN SUKUYHDISTYS RY, kotipaikka Raahe ja toimialue koko maa. Yhteydenpitokielet ovat suomi, ruotsi ja englanti

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa, pitää yllä yhteyksiä suvun jäsenten välillä, selvittää suvun vaiheita ja historiaa ja vaalia suvun perinteitä

3 § Yhdistyksen toiminta

Sukuyhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

 • järjestämällä sukutapaamisia ja muita yhteisiä tilaisuuksia,

 • edistämällä paikallisten kerhojen perustamista,

 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta ja saattamalla kertyneet tulokset jäsenten tietoon,

 • harjoittamalla sukuyhdistyksen tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä

 • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

Sukuyhdistys ylläpitää yhdistyksen internet-sivuja ja julkaisee vuosittain tiedotuslehden, joka toimitetaan yhdistyksen jäsenille joko postitse tai sähköisesti.

Sukuyhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.

4 § Jäsenet

Sukuyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on tällaisen henkilön puoliso.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea sukuyhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Sukuyhdistyksen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset sekä alle 30-vuotiaat opiskelijat voivat liittyä yhdistykseen nuorisojäseninä. He ovat vapaita jäsenmaksuista. Heillä ei ole äänioikeutta sukukokouksissa. Nuorisojäsenet voivat siirtyä varsinaisiksi jäseniksi ilman hakemusta ilmoittamalla varsinaisesta jäsenyydestä sukuyhdistyksen hallitukselle.

Samassa taloudessa asuvat puolisot voivat liittyä yhdistykseen perhejäsenenä. He ovat vapaita jäsenmaksuista. Perhejäsenellä ei ole äänioikeutta sukukokouksissa. Perhejäsenet voivat siirtyä varsinaisiksi jäseniksi ilman hakemusta ilmoittamalla varsinaisesta jäsenyydestä sukuyhdistyksen hallitukselle.

Sukuyhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, perhejäsenet sekä nuorisojäsenet.sekä nuorisojäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan valita hallituksen esityksestä sukukokouksessa eliniäksi henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut sukuyhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti sukukokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksut

Sukuyhdistyksen varsinainen jäsen ja kannatusjäsensuorittavat sukukokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Milloin jäsenen maksukyvyn todetaan heikentyneen iän, sairauden tai muun maksukykyyn vaikuttavan erityisen syyn takia, voi hallitus vapauttaa hänet jäsenmaksusta.

6 § Hallitus

Sukuyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa ja jonka toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kolme (3) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt, joista sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksella on oikeus keskuudestaan tai muista sukuyhdistyksen jäsenistä asettaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia ja kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita erityistehtäviä suorittamaan. Hallituksen asettaessa toimikunnan, se samalla nimeää toimikunnan koollekutsujan.

Hallituksen tulee pitää jäsenluetteloa sukuyhdistyksen jäsenistä.

7 § Hallituksen kokoukset ja päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Hallituksen kokous voidaan järjestää joko henkilökohtaisesti paikalla ollen tai niin, että osa tai kaikki osallistujat osallistuvat sähköisten viestintävälineiden, kuten puhelimen, internetin tai sähköpostin välityksellä.

Hallituksen kokouksissa on yhdistyksen hautainhoitotoimikunnan edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen koollekutsuja vastaa hautainhoitotoimikunnan edustajan kutsumisesta kokouksiin.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

9 § Yhdistyksen hautainhoitotoimikunta

Yhdistyksellä on hautainhoitotoimikunta, jonka puheenjohtaja ja kolme jäsentä valitaan varsinaisessa sukukokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunnan tulee tehdä sukukokoukselle vuosikertomukset sekä esittää toimintasuunnitelma seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Hautainhoitotoimikunnan tilinpäätökset käsitellään yhdistyksen tilinpäätösten yhteydessä.

10 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään ja toiminnantarkastus suoritetaan kalenterivuosittain. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Toiminnantarkastajien kirjallinen lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

Yhdistyksen toiminnantarkastajat tarkastavat kalenterivuosittain myös hautainhoitotoimikunnan tilit ja hallinnon sekä antavat siitä lausuntonsa.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä päivänä joka kolmas vuosi.

Sukukokous kutsutaan koolle yhdistyksen jäsenille vähintään kahta (2) kuukautta ennen kokousta postitse lähetetyllä tiedotteella, sähköpostitse ja suvun internet-sivuilla olevalla ilmoituksella.

Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viipymättä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Sukukokouksessa on jokaisella sukuyhdistyksen läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, ,kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei käsiteltävästä asiasta näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

Perhejäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisojäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokous voi antaa suvun jäsenelle, joka ei ole yhdistyksen jäsen, läsnäolo- ja puheoikeuden.

12 § Varsinainen sukukokous

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään kuluneen kolmivuotiskauden tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot

 6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan seuraavan kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus

 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet

 9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

 10. esitetään hautainhoitotoimikunnan kuluneen kolmivuotiskauden tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot

 11. päätetään hautainhoitotoimikunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

 12. vahvistetaan hautainhoitotoimikunnan seuraavan kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

 13. valitaan hautainhoitotoimikuntaan neljä jäsentä

 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Lisäksi sukukokouksessa voidaan nimetä sukuhaarojen yhteyshenkilöt. Samalla päätetään myös yhteyshenkilöiden tehtävät.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien sekä hautainhoitotoimikunnan jäsenten toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuyhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan kolme neljäsosan äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Jos sukuyhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuyhdistyksen arkisto on luovutettava yhdistyksen kotipaikan läheiseen julkiseen arkistoon tai museoon.

Saavutetut jäsenedut säilyvät.

14 § Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

____________________________________________________________________________

Sovio-Sovelius Yhdistyksen kotisivu