Arkisto

Tällä sivulla arkistoidaan tekstiä, jota ei enää ole ajankohtaista.
Flytt till MissHosting-Webbhotell

Den 15 januari 2019 flyttades hemsidan från Louhi webbhotell till MissHosting i Sverige. Priset för ett år var betydligt lägre än Louhi: första året 29€ inklusive flyttning. ca 10 € för nästa år.

Överflyttningen var inte helt smärtfri, då installationen på Louhi gjordes på fel sätt: normalt skall installationen ligga under public_html, medan i Louhi gjordes den på public_html/2016. Detta gjorde att alla länkar, interna och länkar till sidor  måste göras om.  14.2 2019 ph.

Suomenkielinen teksti

Hyvää loppukesää


Kevään aikana Jotailan Juttujen toimituskunta on ollut muutosten kourissa: Pär Helenius jatkaa lehden taittajana, mutta pitkäaikainen päätoimittaja Tuula Moilanen jättää tehtävän nuoremmille. Myös Pia Sovio-Pyhälä vetäytyy toimitustyöstä mutta hän on luvannut yhdessä Brita Ekbergin kanssa jatkaa ruotsinkielisen nettilehden käännösten tuottamista.

Jotailan Jutuille etsitään siis uutta innokasta toimituskuntaa. Jos tunnet mielenkiintoa lehden tekoon, ota yhteyttä hallitukseen hallitus@sovio-sovelius.com.

Tuula ja Pia ansaitsevat meidän kaikkien suuret kiitokset pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta – ja usein raskaasta – työstä suvun tiedotuslehden parissa.

Kuva on leikkaus Sukukannan tiedostosta. Sukukannan tiedostoon pääsevät ainoastaan sukuun kuuluvat henkilöt joilla on käyttöidentiteetti Sukukantaan lukemiseen. (Katso lähemmin Jotailan Jutut numero 22 sivu 6)

Yhteenveto 2016 kesän sukukokouksesta:

Sovio-sovelius-sukuyhdistys ry:n sukukokous 16.7.2016

Suuret kiitokset sukukokouksesta järjestelyihin osallistuneille ja kaikille kokoukseen osallistuneille.
Sukukokous ajoitettiin sydänkesään samanaikaiseksi Raahen Meripäivien kanssa, mikä osallistujamäärän perusteella osoittautui onnistuneeksi: Ilmoittautuneita oli peräti 59! Toivottavasti kaikki löysivät jotain Raahen (tai sukuyhdistyksen) tapahtumatarjonnasta.

Varsinaisen sukukokouksen avaussanoissa puheenjohtaja Olli Nylander kertoi Pär ”Priccen” Heleniuksen kahdesta jättityöstä: Ensin sukumatrikkelin siirtämisestä tietokantamuotoon ja sitten suku­yhdistyksen internet-sivujen vielä käynnissä olevasta uudistamisesta. Kiitoksena tästä työstä yhdis­tyksen hallitus on myöntänyt Pär Heleniukselle kunniakirjan ja yhdistyksen viirin, jotka esitettiin kokousväelle. Valitettavasti Pär Helenius itse ei ollut kokouksessa paikalla joten näiden luovutus ta­pahtuu myöhemmin.

Sukukokouksessa oli paikalla 53 osallistujaa, joista 3 USA’sta, 2 Kanadasta ja 2 Saksasta. Nämä edustivat 25 perhettä (=ääntä). Äänestyksiinkin oli kokousjärjestelyissä varauduttu, mutta lopulta kaikki päätökset ja valinnat tehtiin yksimielisesti. Äänestyksiä ei siis tarvittu. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Olli Nylander, joka kutsui sihteeriksi Outi Tasalan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Mämmelä ja Sami Sovio ja ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajat ja lisäksi Annaliisa Nylander.

Tilit ja vuosikertomukset kolmivuotiskaudelta 2013-2015 esiteltiin ja hyväksyttiin ja hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Myös toimintasuunnitelma alkavalle toimintakaudelle hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmassa asetettiin tavoitteita kiinnostavien toimintatapojen löytämiseen mm. paikallisena toimintana ja sitä kautta jäsenistön aktivoimiseen ja etenkin nuoremman polven saamiseen mukaan toimintaan. Myös tiedotustoiminnassa tavoitellaan uudistumista ja sähköisen viestinnän hyödyntämistä pitäen kuitenkin tiukasti mielessä myös ne, jotka eivät sähköisiä viestimiä käytä. Esimerkiksi Jotailan Jutut ilmestyvät edelleen vuosittain, toivottavasti entistä ehompana.

Talousarviokeskustelun tuloksena päädyttiin korottamaan vuotuista jäsenmaksua 5 eurolla, 25 euroon. Jäsenmaksu on perhekohtainen, eli yksi jäsenmaksu per ”kattilakunta”.

Sami Sovion vetäydyttyä hallitustehtävistä työkiireiden vuoksi, hallitukseen valittiin Outi Tasala edelleen ja uusina jäseninä Erkki Harala ja Susanna Sovio-Veikkolainen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Nylander (kiitos vielä kerran luottamuksesta). Hallituksen varajäseniksi vailttiin entisenä Eva Lindblad ja uutena Maarit Sovio. Hallitus kokoontuu lähiai­koina järjestäytymään ja käsittelemään sukukokouksessa ilmenneitä asioita.

Toiminnantarkastajiksi 2016-2018 valittiin Paula Erla ja Marika Mämmelä ja varalle Mikko Koivusalo ja Sami Sovio.

Hautainhoitotoimikunnan tilinpäätökset ja niiden hyväksyminen sisältyivät yhdistyksen tilipäätökseen. Hautainhoitotoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin kun toimintasuunnitelmaan lisättiin maininta Dragsfjärdin hautojen kuulumisesta hoidettavien piiriin. Hautainhoito­toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raija Ingerttilä, entisenä jäsenenä Annaliisa Nylander ja uusina Erja Sovio ja Johanna Pihlajamaa.

Sukuhaarojen yhteyshenkilöistä käytiin vilkas keskustelu puheenjohtajan alustukseksi esittämän Ilkka Sovion kirjoituksen pohjalta. Lopputulemaksi tuli, että sukuhaaroille ei nimetä yhdyshenkilöitä ja uusi hallitus ottaa harkintaansa kokouksessa esitetyt viestintää ja viestinnän aktivointia koskeneet ehdotukset.

Kokouksen lopuksi keskusteltiin esille tulleista asioista. Puheenjohtaja esitteli uudet kotisivut, jotka ovat vielä kehitystyön alla mutta jo käytössä. Kokousosanottajat saivat väliaikaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan joilla pääsevät testaamaan suljettujen jäsensivujen toimintoja.

Pia Sovio-Pyhälä alusti keskustelun Maxmilian Myhrbergin haudan kunnostamishankkeesta. Keskustelun tuloksena hallitus sai evästykset asian eteenpäin viemiseksi.

Jotailan Juttujen toimitus oli laatinut kyselykaavakkeen, jota palautettiin kiitettävästi. Näin saatiin yksi työkalu lisää Jotailan Juttujen kehittämiseen.

Seuraavan, pääkaupunkiseudulla 2019 pidettävän sukukokouksen pitopaikaksi ehdotettiin Espoon Kartanoa.

Kokouksen päätyttyä nautittiin sukuyhdistyksen tarjoama päivällinen, jonka aikana ja myös sen jälkeen seurustelu jatkui vilkkaana. Sateisena alkaneen kokouspäivän ilta oli kaunis ja houkutteli vä­keä jatkamaan muistelua ja tutustumista vielä pitkään.

Olli

Texten på svenska

Trevlig sensommar!

Under våren har redaktionen för ”Jotailan Jutut” stått inför stora förändringar: Pär Helenius fortsätter att göra tidskriftens ombrytning, medan chefredaktören sedan många år, Tuula Moilanen lämnar över till nya krafter. Även Pia Sovio-Pyhälä drar sig tillbaka från redaktionsarbetet, men har dock lovat att, tillsammans med Brita Ekberg, även i fortsättningen, översätta nättidningen till svenska.
Vi söker därför nya, entusiastiska medarbetare till redaktionen. Skulle du vara intresserad av att delta i tidskriftensens tillkomst, ta snarast kontakt med styrelsen via mailadress hallitus@sovio-sovelius.com
 
Ett stort tack till Tuula och Pia för ett långvarigt och förtjänstfullt – men ofta tungt – arbete med släktbulletinen.
 
Samma bild som på Finska sidan (se ovan)
Sammandrag från släktmötet sommaren 2016

Sovio-Sovelius släktförening r.f.

Släktmöte, 16.7.2016

Ett stort tack både till alla er som deltog i släktmötets arrangemang samt till er som deltog.
Tidpunkten för släktmötet valdes så att mötet sammanföll med Brahestads Havsdagar, vilket visade sig vara lyckat om man tänker på deltagarantalet: Sammanlagt 59 anmälde sig! Jag hoppas att programutbudet i Brahestad erbjöd något intressant för var och en.

I sitt inledningsanförande vid det egentliga släktmötet berättade ordföranden Olli Nylander om Pär ”Priccen” Helenius’ två gigantiska arbeten: för det första om digitaliseringen av släktmatrikeln som databas och för det andra om förnyandet av släktföreningens webbplats, som ännu är under arbete. Som tack för detta arbete har släktföreningens styrelse beslutat tilldela Pär Helenius föreningens hedersdiplom och föreningsvimpel, som demonstrerades för mötesdeltagarna. Pär Helenius var tyvärr förhindrad att delta i mötet och sålunda kommer dessa överräckas till honom vid ett senare tillfälle.

På själva släktmötet var 53 deltagare närvarande av vilka 3 från USA, 2 från Kanada och 2 från Tyskland. Dessa representerade 23 familjer (=röster). Nämnas kan att också 4 representanter för släktgrenen Ramsay deltog. Förberedelser för en eventuell röstning vid släktmötet hade gjorts, men slutligen fattades alla beslut och val enhälligt utan omröstning. Som ordförande för mötet valdes föreningens ordförande Olli Nylander, som i sin tur kallade Outi Takala som sekreterare. Till protokollgranskare valdes Marika Mämmelä och Sami Sovio. Till rösträknare valdes protokollgranskarna samt Annaliisa Nylander.

Föreningens bokslut och verksamhetsberättelser för treårsperioden 2013-2015 presenterades och godkändes, och ansvarsfrihet beviljades till styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.

Också verksamhetsplanen för den kommande verksamhetsperioden godkändes. I verksamhetsplanen ingick målsättningar för att hitta intressanta verksamhetsformer, bl. a. lokala aktiviteter, med motiv att aktivera medlemskåren och särskilt för att få yngre släktingar med i verksamheten. Också målsättningar för att förnya informationsverksamheten och användningen av elektronisk kommunikation diskuterade, dock så att också de som inte använder sig av elektronisk kommunikation inte glöms bort. Till exempel släktbulletinen Jotailan jutut utkommer fortfarande årligen och vi får hoppas att den blir bättre och bättre med tiden.

Som resultat av budgetdiskussionen beslöt man att öka den årliga medlemsavgiften med 5 euro, alltså till 25 euro/år. Medlemsavgiften är familjebaserad, d.v.s. en medlemsavgift per hushåll.

Sami Sovio meddelade att han inte kan fortsätta som styrelsemedlem p.g.a. sin ökade arbetsbörda. Till styrelsemedlem fortsätter Outi Tasala, och som nya styrelsemedlemmar invaldes Erkki Harala och Susanna Sovio-Veikkolainen. Olli Nylander valdes på nytt till ordförande (tackar än en gång för förtroendet). Som styrelsesuppleanter fortsätter Eva Lindblad, och som ny suppleant valdes Maarit Sovio. Styrelsen kommer att organisera sig och sammanträda i nära framtid för att behandla ärenden som uppkom vid släktmötet.

Till ordinarie verksamhetsgranskare för perioden 2016-2018 valdes Paula Erla och Marika Mämmilä, och till suppleanter Mikko Koivusalo och Sami Sovio.

Gravvårdskommitténs bokslut och godkännandet av dessa ingick i föreningens bokslut. Gravvårdskommitténs budget och verksamhetsplan godkändes efter att omnämnandet av gravarna i Dragsfjärd, som tillhörande till vårdplanen, medtogs. Till ordförande för gravvårdskommittén valdes fortsättningsvis Raija Ingerttilä, och Annaliisa Nylander fortsätter som medlem. Till nya medlemmar valdes Erja Sovio och Johanna Pihlajamaa.

Ordföranden föreslog en diskussion på basen av texten som Ilkka Sovio skrivit om behovet att utse kontaktpersoner för de olika släktgrenarna. En livlig diskussion fördes, men slutresultatet blev att inga kontaktpersoner för släktgrenarna utsågs, och att den nya styrelsen överväger de förslag, som gjordes vid mötet, angående informationsverksamheten dess aktivering.

Avslutningsvis behandlades övriga ärenden som framkommit. Ordföranden presenterade de nya hemsidorna, som trots att de är i användning fortfarande är under arbete. Mötesdeltagarna fick en temporär användarkod och ett lösenord, med vilka man kan testa de funktioner som ingår i de slutna släktsidorna.

Pia Sovio-Pyhälä inledde diskussionen om restaureringen av Maximilian Myhrbergs gravvård. Styrelsen fick på basen av diskussionen förslag om hur man kan föra ärendet vidare.

Redaktionen för släktbulletinen Jotailan Jutut hade utarbetat ett frågeformulär och rätt många fyllde in och returnerade den. Detta ger oss idéer om hur vi kan förbättra släkttidningen.

Esbo gård föreslogs som mötesplats för vårt följande släktmöte, som kommer att hållas i huvudstadsregionen år 2019.

Efter mötet bjöd släktföreningen på en middag under vilken den livliga diskussionen fortsatte. Mötesdagen hade börjat i regnigt väder, men kvällen blev vacker och deltagarna fortsatte att diskutera och utbyta minnen långt in på natten.

Olli

En stor del av deltagarna samlades för ett gruppfotografi:

Text in English

Towards the autumn

During Spring the editorial office of “Jotailan Jutut” has been facing big changes; Pär Helenius will continue doing the bulletin’s layout, while the Editor-in-Chief after many years has decided to retire. Also Pia Sovio-Pyhälä is withdrawing from the editorial work, but has promised to continue, together with Brita Ekberg to translate  the online magazine to Swedish .
Therefore we are looking for new enthusiastic people to join the editorial staff. If you are interested in taking part in creating the bulletin, please don’t hesitate to contact the Board as soon as possible at hallitus@sovio-sovelius.com
 
A big thank you from all of us to Pia and Tuula for their long and meritorious, although often hard, work with the Family bulletin.
 
 
Samma bild som på Finska sidan (se ovan)
Summary of the Familymeeting summer 2016:

Family Association Meeting, 16 July 2016

I would like to express my gratitude to all of you who assisted with the arrangements of the meeting as well to all you who participated. The timing of the Family Association Meeting was coordinated with the annual Raahe Maritime Festival, which the number of participants proved a success: totally 59 persons announced their participation, among them 3 from USA, 2 from Canada and 2 from Germany! I hope that Raahe offered something interesting for everyone. 16 July 2016

In his introductory speech Mr. Olli Nylander, Chairperson of the Association commended the immense work undertaken by Mr. Pär ”Priccen” Helenius: first by digitalising our family Genealogical Register as a database, and then by renovation of our Family Association Web-page, which is in use but not yet fully completed. In recognition of this work the Executive Board of our Family Association has decided to award Pär Helenius the Association’s Diploma of Honour together with the Family Banner. The items were shown to the participants. Unfortunately, Pär Helenius was unable to participate and he will receive the regalia later.

The Family Association Meeting itself was attended by 53 persons representing 23 families (=votes). Preparations for a possible voting were prepared in advance, but finally all decisions were made unanimously without voting. Mr. Olli Nylander Chairperson for the Family Association was elected as Chairperson for the meeting and he invited Ms. Outi Takala as Secretary. Ms. Marika Mämmilä and Mr Sami Sovio were elected as Protocol Inspectors. The Protocol Inspectors and Ms. Annaliisa Nylander were elected as Tellers.

The Accounts and Annual Reports for the period of three years 2013-2015 were presented and adopted, and discharge was granted to the Executive Board and the other accountable.

Also the Plan of Activity for the coming Three Year Period of Activity was approved. The Plan of Activity contained goals to identify interesting forms of activity, including local activities, with the motivation to activate the members and especially to attract the younger generation to participate. Also the goals to reform the information activities and the means of electronic communication were discussed, although without forgetting those members who are not using means of electronic communication. For example our Jotailan Jutut Family Bulletin is published annually and we hope that it will continue to improve.

As a result of the budget discussion a decision was made to increase the annual membership fee with 5 euros which means that the Annual Membership Fee will be 25 euros/year. The membership fee is family based, i.e. one fee per household.

Mr. Sami Sovio informed that due to his work situation he is not available to continue as member of the Executive Board. Of the actual members of the Executive Board Ms. Outi Tasala continues, and Mr. Erkki Harala and Ms Susanna Sovio-Veikkolainen were elected as new Board Members. Mr. Olli Nylander was re-elected as Chairperson (and he thanks for the confidence). Ms. Eva Lindblad was re-elected as Deputy Executive Board Member and Ms. Maarit Sovio as the new Deputy Member. In the near future, the Executive Board will organize itself and meet in order to discuss the items which came up during the Association Meeting.

Ms. Paula Erla and Ms. Marika Mämmilä were elected as Ordinary Inspectors of Activities for the period 2016-2018 and Mr. Mikko Koivusalo and Mr. Sami Sovio as Deputy Inspectors of Activities.

The Accounts of the Committee of Grave Maintenance and their Approval was covered in the Closing of the Association’s Accounts. The Budget of the Committée of Grave Maintenance was approved after the family graves in Dragsfjärd were included in the Maintenance Plan. Ms. Raija Ingerttilä was re-elected as the Chairperson for the Grave Maintenance Committee and Ms. Annaliisa Nylander continues as Member. Ms. Erja Sovio and Ms. Johanna Pihlajamaa were elected as new Members of the Committee.

The Chairperson opened a discussion about Contact Persons for the different Family Branches, based on a written suggestion by Mr. Ilkka Sovio. A lively discussion was carried out with the result that no Contact Persons were elected, but the new Executive Board will consider all proposals concerning the activation of the information policy presented at the Family Association Meeting.

In addition, the Meeting discussed other errands which had been proposed. The Chairperson gave a presentation of the renovated web-pages, which can be used although they are still under preparation. The participants received a temporary user code and a password which they can use to test the functions of the closed family web-pages

Ms. Pia Sovio-Pyhälä gave a presentation about the grave stone of August Maximilian Myhrberg and the needed restauration of it. On the basis of the discussion which followed, the Executive Board will investigate how to proceed with the project.

The Editorial Board of the Family Bulletin Jotailan Jutut had produced a questionnaire which was distributed at the meeting, and many of the participants answered the questions and returned it. This will provide new ideas how we can improve the Family Bulletin.

The next Family Association Meeting will be held in 2019 and the Esbo Manor was proposed as the venue.

The meeting ended in a dinner offered by the Family Association. Lively discussions continued during the dinner. The meeting began in rainy weather but during the evening the skies cleared up and the participants continued to discuss and share memories until late night.

Olli

 
Samma bild som på Finska sidan (se ovan)
Uutisia kesän sukukokouksesta (2016):
Perjantai 6 heinäkuu 21:58:33

Sukukokousesite lisätty


Sukukokousesite PDF-muodossa (Voi tulostaa)


Torstai 9 kesäkuu 20:56:13

Yli 50 osallistujaa on jo ilmoittautunut sukukokoukseen ja lisääkin mahtuu mukaan. Ilmoittautua voi kotisivujen kautta tai puheenjohtajalle sähköpostitse – ja ilmoittautumattakin voi tulla. Tervetuloa kaikille viihtymään Raaheen ja tutustumaan samalla Raahen meripäiviin. Olli.

Invalid Displayed Gallery

Napsautumalla kuvaa näet lisää kuvia.

Mitä tapahtuu seuraavaksi:

SUKUKOKOUS RAAHESSA HEINÄKUU 2016

Informaatio kesä 2016 sukukokouksesta Raahessa

[pdf-embedder url=”https://sovio-sovelius.com/2016/wp-content/uploads/2016/02/Sukukokousohjelma_daterat_6_apr_2016.pdf”]

Voit käyttää tätä lomaketta ilmouttautumiseen

There is no form selected or the form was deleted.

Text på svenska:

Nyheter om släktmötet 16.7.2016  :
9 juli 2016, 06:18:32  Nytt dokument: Mötesbroschyr:
Mötesbroschyr i PDF (Kan även skrivas ut)
9 juni 2016, 20:58:03 
Perjantai 6 heinäkuu 21:58:33

Sukukokousesite lisätty


Sukukokousesite PDF-muodossa
Över 50 deltagare har ren anmält sig till släktmötet och ännu fler ryms med. Man kan anmäla sig med Anmälningsblanketten eller direkt till ordförande med e-post. Man kan även komma oanmäld till mötet.
Välkomna alla att trivas i Brahestad och samtidigt besöka Brahestads Havsdagar.

Invalid Displayed Gallery

För att se fler bilder klickar du på bilden.

Vad händer härnäst

Släktmöte i Brahestad sommaren 2016

 

Information om släktmötet i Brahestad juli 2016

Sovio-Sovelius-släktens släktmötesprogram i Brahestad 16.7.2016

Mötesprogrammet och info  uppdaterad 6.4.2016.

Obs! Tills idag (6.4.2016 klo 18.00) har, förutom ordförande inkommit en (1) anmäld till släktmötet.

Bra ändå: med färre deltagare skulle inte mötet anordnas!

Styrelsen lever ännu i hopp att det kommer in några flera anmälningar

Soviohuset, Heikku-huset
Soviohuset, Heikku-huset

Fredag 15.7 2016.

Fritt program,  t.ex.:

Lördag 16.7 2016.Släktmötesdag

 • 9.00 Kryssningmed segeljakten s/y Raahen Fiia för de anmälda. Ca. 2 timmar.
  • Anmälningar i samband med anmälning till Släktmötet senast den 1.5.
  • Fartyget tar max 12 personer och reserveras för släktmötesdeltagarna.
  • Avgiften, 20€ tas upp på plats.
  • Samling vid museistranden senast kl 8.50
 • Biblioteket (Sebastian Lindbergis utställning) öppet kl 10-15

11 – 12 Lunch

 • 12.00 Kryssning med segeljakten s/y Brahestads Fiialla för de anmälda. Ca. 2 timmar.
  • Anmälningar i samband med anmälning till Släktmötet senast den 1.5.
  • Fartyget tar max 12 personer, resterande platser säljes till allmänheten.
  • Avgiften, 20€ tas upp på plats.
  • Samling vid museistranden senast kl 11.50.
 • 14.30 Besök på Haaralas begravningsplats och därifrån till Heiku hus, Eero Sovelius-Sovios utställning.
  •  Bussen avgår från Raahen Hovin.
 • 16.30 SLÄKTMÖTE på Hotell Raahen Hovin övre kabinettet. 
  • Mötesmaterial delas ut vid dörren.
  • På mötet behandlas de stadgeenliga ärende. (Stadgarna går att läsa på hemsidan (https://sovio-sovelius.com/2016/sv/stadgar/ ).
  • Efter mötet ges tillfälle att köpa av Eero Sovelius-Sovios kvarlåtenskap.
P1050176
s/y Fiia
 •  Ca. Kl 19.00 Middag på Hotell Raahen Hovis restaurang.
 • Släktföreningen bjuder på middagen för de personer som betalat årets medlemsavgift och deras familj.
 • Måltidsdrycker betalar dock var och en själv.

Anmälningar till Släktmötet och Fiia-kryssningar senast 1.5 2016.

Helst per E-post:

info@sovio-sovelius.com eller olli.nylander@gmail.com eller outi.tasala@hotmail.com

Du kan också använda Anmälningsblanketten nedan.

Även med snigelpost till: Olli Nylander

Martintie 8

92150 Raahe

puh. +358 40 519 8782

Vi syns i Brahestad! 15.7.

There is no form selected or the form was deleted.

Text in English

News about the Familymeeting July 16 2016

Monday 11 July 17:19:17

Family meeting brochure Added


Family meeting broshure in PDF-Mode (Printable from pdf)

Invalid Displayed Gallery

Klick the picture to see more of them.

What is next Family happening:

Family meeting in Raahe  summer 2016

Information about the Family meeting in Raahe July 2016

Sovio-Sovelius Yhdistyksen kotisivu