Aktuellt Sv

 

Trevlig sensommar!

Under våren har redaktionen för ”Jotailan Jutut” stått inför stora förändringar: Pär Helenius fortsätter att göra tidskriftens ombrytning, medan chefredaktören sedan många år, Tuula Moilanen lämnar över till nya krafter. Även Pia Sovio-Pyhälä drar sig tillbaka från redaktionsarbetet, men har dock lovat att, tillsammans med Brita Ekberg, även i fortsättningen, översätta nättidningen till svenska. 
Vi söker därför nya, entusiastiska medarbetare till redaktionen. Skulle du vara intresserad av att delta i tidskriftensens tillkomst, ta snarast kontakt med styrelsen via mailadress hallitus@sovio-sovelius.com
 
Ett stort tack till Tuula och Pia för ett långvarigt och förtjänstfullt – men ofta tungt – arbete med släktbulletinen.

 

Bilder är ett klipp från Släktdatabasen. Endast släktens medlemmar som har användaridentitet kommer åt hela Släktdatabasen. (Se närmare i Släktbulletinen Jotailan Jutut Nr 22 sid 6)

Sammandrag från släktmötet sommaren 2016

Sovio-Sovelius släktförening r.f.

Släktmöte, 16.7.2016

Ett stort tack både till alla er som deltog i släktmötets arrangemang samt till er som deltog.
Tidpunkten för släktmötet valdes så att mötet sammanföll med Brahestads Havsdagar, vilket visade sig vara lyckat om man tänker på deltagarantalet: Sammanlagt 59 anmälde sig! Jag hoppas att programutbudet i Brahestad erbjöd något intressant för var och en.

I sitt inledningsanförande vid det egentliga släktmötet berättade ordföranden Olli Nylander om Pär ”Priccen” Helenius’ två gigantiska arbeten: för det första om digitaliseringen av släktmatrikeln som databas och för det andra om förnyandet av släktföreningens webbplats, som ännu är under arbete. Som tack för detta arbete har släktföreningens styrelse beslutat tilldela Pär Helenius föreningens hedersdiplom och föreningsvimpel, som demonstrerades för mötesdeltagarna. Pär Helenius var tyvärr förhindrad att delta i mötet och sålunda kommer dessa överräckas till honom vid ett senare tillfälle.

På själva släktmötet var 53 deltagare närvarande av vilka 3 från USA, 2 från Kanada och 2 från Tyskland. Dessa representerade 23 familjer (=röster). Nämnas kan att också 4 representanter för släktgrenen Ramsay deltog. Förberedelser för en eventuell röstning vid släktmötet hade gjorts, men slutligen fattades alla beslut och val enhälligt utan omröstning. Som ordförande för mötet valdes föreningens ordförande Olli Nylander, som i sin tur kallade Outi Takala som sekreterare. Till protokollgranskare valdes Marika Mämmelä och Sami Sovio. Till rösträknare valdes protokollgranskarna samt Annaliisa Nylander.

Föreningens bokslut och verksamhetsberättelser för treårsperioden 2013-2015 presenterades och godkändes, och ansvarsfrihet beviljades till styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.

Också verksamhetsplanen för den kommande verksamhetsperioden godkändes. I verksamhetsplanen ingick målsättningar för att hitta intressanta verksamhetsformer, bl. a. lokala aktiviteter, med motiv att aktivera medlemskåren och särskilt för att få yngre släktingar med i verksamheten. Också målsättningar för att förnya informationsverksamheten och användningen av elektronisk kommunikation diskuterade, dock så att också de som inte använder sig av elektronisk kommunikation inte glöms bort. Till exempel släktbulletinen Jotailan jutut utkommer fortfarande årligen och vi får hoppas att den blir bättre och bättre med tiden.

Som resultat av budgetdiskussionen beslöt man att öka den årliga medlemsavgiften med 5 euro, alltså till 25 euro/år. Medlemsavgiften är familjebaserad, d.v.s. en medlemsavgift per hushåll.

Sami Sovio meddelade att han inte kan fortsätta som styrelsemedlem p.g.a. sin ökade arbetsbörda. Till styrelsemedlem fortsätter Outi Tasala, och som nya styrelsemedlemmar invaldes Erkki Harala och Susanna Sovio-Veikkolainen. Olli Nylander valdes på nytt till ordförande (tackar än en gång för förtroendet). Som styrelsesuppleanter fortsätter Eva Lindblad, och som ny suppleant valdes Maarit Sovio. Styrelsen kommer att organisera sig och sammanträda i nära framtid för att behandla ärenden som uppkom vid släktmötet.

Till ordinarie verksamhetsgranskare för perioden 2016-2018 valdes Paula Erla och Marika Mämmilä, och till suppleanter Mikko Koivusalo och Sami Sovio.

Gravvårdskommitténs bokslut och godkännandet av dessa ingick i föreningens bokslut. Gravvårdskommitténs budget och verksamhetsplan godkändes efter att omnämnandet av gravarna i Dragsfjärd, som tillhörande till vårdplanen, medtogs. Till ordförande för gravvårdskommittén valdes fortsättningsvis Raija Ingerttilä, och Annaliisa Nylander fortsätter som medlem. Till nya medlemmar valdes Erja Sovio och Johanna Pihlajamaa.

Ordföranden föreslog en diskussion på basen av texten som Ilkka Sovio skrivit om behovet att utse kontaktpersoner för de olika släktgrenarna. En livlig diskussion fördes, men slutresultatet blev att inga kontaktpersoner för släktgrenarna utsågs, och att den nya styrelsen överväger de förslag, som gjordes vid mötet, angående informationsverksamheten dess aktivering.

Avslutningsvis behandlades övriga ärenden som framkommit. Ordföranden presenterade de nya hemsidorna, som trots att de är i användning fortfarande är under arbete. Mötesdeltagarna fick en temporär användarkod och ett lösenord, med vilka man kan testa de funktioner som ingår i de slutna släktsidorna.

Pia Sovio-Pyhälä inledde diskussionen om restaureringen av Maximilian Myhrbergs gravvård. Styrelsen fick på basen av diskussionen förslag om hur man kan föra ärendet vidare.

Redaktionen för släktbulletinen Jotailan Jutut hade utarbetat ett frågeformulär och rätt många fyllde in och returnerade den. Detta ger oss idéer om hur vi kan förbättra släkttidningen.

Esbo gård föreslogs som mötesplats för vårt följande släktmöte, som kommer att hållas i huvudstadsregionen år 2019.

Efter mötet bjöd släktföreningen på en middag under vilken den livliga diskussionen fortsatte. Mötesdagen hade börjat i regnigt väder, men kvällen blev vacker och deltagarna fortsatte att diskutera och utbyta minnen långt in på natten.

Olli

En stor del av deltagarna samlades för ett gruppfotografi:

Sukukokouskuva_2016_DSC01278 (2)


Här finns alla utgivna Jotailan Jutut bulletiner

Kommentarer om tidskriften

Om du vill  kommentera Jotailan Jutut-släktbulletinen, kan du skicka kommentaren med denna blankett.

Fyll i blanketten och klicka på skicka

Namn:*
E-postadress:
Dina kommentarer*
Robotkontroll: